Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychRegulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
pochodzących z gospodarstw domowych, usytuowanych na terenie gminy Kazimierz Biskupi obowiązujący od 01.06.2019

§1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej jako PSZOK) zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi, w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
4. PSZOK nie przyjmuje NIESEGREGOWANYCH (zmieszanych) odpadów komunalnych.
5. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach,
w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

§2

PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 09:00 do 14:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
W każdy poniedziałek PSZOK jest zamknięty !

§3

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:

a) podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności
w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
b) przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego,
c) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż, nie używania źródeł otwartego ognia,
d) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK,
e) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/ kontenera lub złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK,
f) niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki osoby pełnoletniej.

 

§4

1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

a) papier i tektura,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne
d) metale,
e) odpady zielone, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
h) odpady wielkogabarytowe,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
j) zużyte opony (limit roczny wynosi 8szt. opon na rok od jednej nieruchomości)
k) przeterminowane leki i chemikalia.

Z przyjmowanych odpadów wyszczególnionych powyżej wyłącza się odpady zawierające substancje niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne.

2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w PSZOK przyjmowane są odpłatnie następujące rodzaje odpadów:

a) materiały izolacyjne w postaci styropianu i wełny mineralnej – 810 zł/Mg

3. W PSZOK nie przyjmuje się następujących rodzajów odpadów:

a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) odpadów zawierających azbest,
c) papy,
d) onduliny,
e) części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
f) opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
g) sprzętu budowlanego,
h) zmieszanych odpadów budowlanych
i) urządzeń przemysłowych,
j) odpadów poprodukcyjnych,
k) odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),
l) odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji(bez etykiet),
m) butli gazowych,
n) gaśnic,
o) okien wraz ze szkłem.

§5

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach.
3. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera.
4. Odpady zielone w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione.
5. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych(niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone etykietą umożliwiającą identyfikację odpadu.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione
z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:
a) Odpady z betonu i gruzu (niezanieczyszczone)
b) Odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.)
c) Odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.)
8. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. W ciągu roku można oddać maksymalnie 8 opon z jednej nieruchomości.
9. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości).

§6

1. Pracownik obsługi PSZOK ma obowiązek:
a) uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację,
b) sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w §4,
c) ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów,
d) ważenia dostarczonych odpadów,
e) w przypadku dostarczenia odpadów przez podmiot uprawniony w imieniu właściciela nieruchomości uzyskania oświadczenia informującego, od kogo pochodzą dostarczone odpady (załącznik do niniejszego regulaminu). Formularz oświadczenia można uzyskać od pracownika obsługi PSZOK lub pobrać ze strony internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim pod adresem: http://pgkim-kazimierzb.pl/

2. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów:
a) Każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem,
b) Każdorazowo jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
c) Bezpłatnie – jeżeli stwierdzi, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej, a ich ilość przekracza możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe BĄDŹ odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).