Regulamin przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychRegulamin przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

REGULAMIN
Przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy
ul. Warszawskiej 11, 62-530 Kazimierz Biskupi

 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej   PSZOK–iem, odpady z terenu gminy Kazimierz Biskupi mogą dostarczać właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Biskupi.

  2. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

  3. PSZOK czynny jest od wtorku do piątku od 9:00 do 17:00 oraz w soboty  od 9:00 do 14:00 (z wyłączeniem dni, które przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy).

  4. Do PSZOK–u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
  - papier i tektura,
  - szkło,
  - tworzywa sztuczne i metale,
  - odpady zielone,
  - zużyte baterie i akumulatory,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  - meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  - odpady budowlane i rozbiórkowe,
  - zużyte opony.

  5. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
  - materiały zawierające azbest,
  - papa,
  - szyby samochodowe,
  - szkło zbrojone i hartowane,
  - części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),
  - styropian,
  - odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  - odpady w opakowaniach cieknących,
  - odpady niebezpieczne (przeterminowane leki oraz farby i opakowania po farbach, rozpuszczalniki, oleje w opakowaniach, filtry olejowe, opakowania po substancjach niebezpiecznych, zużyty sorbent, zaolejone szmaty).
  Z odpadami tymi, w zależności od ich rodzaju, postępujemy zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie produktu lub oddajemy przy zakupie czy montażu nowych części u sprzedawcy. Odpady niebezpieczne przekazujemy do unieszkodliwienia podmiotom mającym stosowne uprawnienia. 

  6. PSZOK nie przyjmuje nieodpłatnie odpadów w ilościach wskazujących no to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemności ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe).

  7. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

  8. Pracownik PSZOK – u ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

  9. Pracownicy PSZOK – u nie dokonują rozładunku dostarczonych odpadów, wskazują miejsce gdzie należy je wyładować.

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobne opakowania metalowe odpady nie opakowaniowe z tworzyw sztucznych w postaci mebli ogrodowych, skrzynek, wiader, misek, doniczek z PP i PE

Pojemnik z napisem 
,,TWORZYWA SZTUCZNE’’

Makulatura (papier i tektura)

Pojemnik z napisem

,,PAPIER’’

Szkło opakowaniowe

Pojemnik z napisem

,,SZKŁO’’

Szkło budowlane

Pojemnik z napisem 
,,SZKŁO BUDOWLANE’’

Odpady wielkogabarytowe

Boks z napisem

,,ODPADY WIELKOGABARYTOWE’’

Odpady budowlane i rozbiórkowe
z wyjątkiem szkła

Boks z napisem
,,ODPADY BUDOWLANE’’

Odpady ulegające biodegradacji

Boks z napisem
,,ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI’’

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Boks z napisem
,,ZUŻYTY SPRZET ELEKTRYCZNY
 I ELEKTRONICZNY’’

Zużyte bakterie i akumulatory, świetlówki

Pojemnik z napisem

,,ODPADY NIEBEZPIECZNE’’