Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim

PGKIM/Z/02/2017

Kazimierz Biskupi 03.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

                Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłasza, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 350000 złotych brutto.

Ofert w terminie złożyły następujące podmioty:

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Słowiński Henryk ul. Sienkiewicza 1, 62-530 Kazimierz Biskupi cena ofertowa 289600,00 zł brutto, - oferta otrzymała 99 punktów

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Golińska 10, 62-530 Kazimierz Biskupi cena ofertowa 288262,80 zł brutto – oferta otrzymała 100 punktów

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Gwarancja: nie dotyczy

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ oraz załączonym do SIWZ projektem umowy

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych informuje się iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Spółdzielni Kółek Rolniczych ul. Golińska 10, 62-530 Kazimierz Biskupi oferta otrzymała 100 pkt.

 

23 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KOORDYNATOR D/S TECHNICZNYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Informujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Adam Graczyk zam. Konin

Uzasadnienie wyboru:

Wybór nastąpił w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego ww. uzyskał najwyższy wynik z oceny dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. W rozmowie kwalifikacyjnej kandydat wykazał się znajomością przepisów prawo ochrony środowiska, KPA, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

 

Prezes Zarządu

/-/ Radosław Kelm

 

24 marca 2017
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KOORDYNATOR D/S TECHNICZNYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup dwóch używanych samochodów specjalistycznych – śmieciarek - PGKIM/Z/01/2017

PGKIM/Z/01/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Warszawska 11

62-530 Kazimierz Biskupi

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup dwóch używanych samochodów specjalistycznych – śmieciarek”

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

                               

                                                                                                 
                              Prezes Zarządu

                               Radosław Kelm

 

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono :

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- Strona internetowa PGKiM Sp. z o. o.

- Siedziba zamawiającego – tablica ogłoszeń

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

Załączniki do SIWZ (DOC)

 

Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ:

- Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z przebiegiem 260 000 km? >> (PDF)

 

OGŁOSZENIE >> (PDF) 

 

14 marca 2017
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup dwóch używanych samochodów specjalistycznych – śmieciarek - PGKIM/Z/01/2017